Ouders

Ziekte & absentie

Na de meivakantie kunt u uw kind ziekmelden via Magister. In de video hieronder wordt uitgelegd hoe een en ander werkt. Voor een goede controle vragen we u uw kind voor 08.30 uur ziek te melden zoals hieronder te zien is en dat dagelijks of de dag van tevoren te herhalen voor zolang uw kind ziek is. Kortdurende absentie zoals afspraken bij de ortho, (tand)arts, etc. kunt u per mail doorgeven via het mailadres hieronder. Meer daarover is te lezen onder de video.

Ziek naar huis

Wanneer een leerling wegens ziekte voor het einde van de lessen naar huis wil, moet hij zich in alle gevallen eerst afmelden bij de presentiemedewerker.

Het is niet toegestaan dat een leerling ziek naar huis gaat zonder zich af te melden.

Bezoek aan...

Een bezoek aan de tandarts/orthodontist/dokter moet gemaild worden naar absenten@laurenslyceum.nl.

Leerlingen die wegens bijzondere redenen de lessen niet kunnen bijwonen, moeten voor deze afwezigheid van tevoren toestemming vragen aan de teamleider.

Een afspraak met een (tand)arts mag niet plaatsvinden in een toetsweek.

(Bijzonder) verlof

Als ouder/verzorger kunt u voor uw kind een aanvraag indienen voor (bijzonder) verlof, zoals bijvoorbeeld een huwelijk of uitvaart, buiten de schoolvakanties. Indien het gaat om een verlofaanvraag vanwege bijzondere omstandigheden, vinden wij het noodzakelijk dat de leerling(e) bij zijn/haar mentor langsgaat met de verlofaanvraag. Als een aanvraag voor verlof meerdere dagen beslaat, dan houden wij ons aan de richtlijnen van de inspectie en is er doorgaans contact met de leerplichtambtenaar. Op de site van de gemeente Rotterdam en/of Lansingerland vindt u meer informatie over de voorwaarden rondom het verlenen van bijzonder verlof.

De volgende zaken vallen niet onder bijzonder verlof en worden niet toegekend:

  • Familiebezoek in het buitenland;
  • goedkope tickets in het laagseizoen;
  • omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
  • vakantiespreiding;
  • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
  • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
  • samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
  • kroonjaren;
  • sabbatical;
  • wereldreis/verre reis.

Wij houden ons aan de officiële richtlijnen voor het aanvragen van verlof. De officiële tekst uit de Staatscourant kunt u hier lezen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school.

De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders en leerlingen vertegenwoordigd.

De leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar en worden uit hun geledingen gekozen.

De meest directe invloed op het schoolbeleid wordt uitgeoefend door de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit twee geledingen, namelijk de geleding ouders en leerlingen (resp. 1 en 2) en de geleding docenten en onderwijsondersteunend personeel (resp. 5 en 1).

Het is voor de leden van de Medezeggenschapsraad natuurlijk belangrijk te weten wat er onder de ouders leeft. U kunt de leden altijd aanspreken en vragen stellen, zodat de inspraak optimaal wordt benut om gezamenlijk de schoolse en niet schoolse zaken zo goed mogelijk te organiseren.

 

Bevoegdheden

De MR heeft 5 bevoegdheden:

1. Overleg

De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben.

2. Instemming- / adviesrecht

Bijv. over veiligheid, gezondheid, schooltijden, schoolwerkplan, onderwijskundige doelstelling, aanstelling en ontslag.

3. Initiatiefrecht

De raad kan zelf met ideeën komen, bijv. over godsdienstonderwijs.

4. Informatierecht

Bijv. over de beleidsplannen, de samenstelling van de bestuursleden e.d. Voor de MR zijn reglementen opgesteld waarin alle bevoegdheden zijn vastgelegd.