Bestuur en organisatie

Naast de schoolleiding is er op het Laurenslyceum een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad aanwezig. De ouderraad vertegenwoordigt de stem van de ouders binnen de school. De medezeggenschapsraad denkt positief kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school.

Ouderraad

Informeren - Adviseren - Enthousiasmeren

De ouderraad zet zich in voor een fijne school voor alle kinderen. 

We brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de schoolleiding over zaken die ouders bezig houden. Voorbeelden van onderwerpen zijn: mentale gezondheid, het rooster, het rookbeleid en de identiteit van de school.

We organiseren activiteiten waarmee ouders bij de school betrokken worden. En we stimuleren initiatieven die een extra (financieel) zetje kunnen gebruiken.

De ouderraad is er voor en door de ouders. Heeft u interesse om lid te worden van de ouderraad? Of heeft u een vraag voor de ouderraad? Laat het ons weten via ons e-mail adres: ouderraad@laurenslyceum.nl

Nieuwe leden welkom!

De ouderraad kan altijd versterking gebruiken. We streven naar een evenwichtige afspiegeling van de leerjaren. Daarom nodigen we speciaal ouders van kinderen in leerjaren 1 en 2 uit om zich aan te sluiten.

Vergaderschema

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn of van tevoren vragen of aandachtspunten aan ons door te geven. De ouderraad vergadert op de volgende data:

 • 26 september 2023
 • 21 november 2023
 • 16 januari 2024
 • 7 maart 2024
 • 25 april 2024
 • 4 juni 2024
Leden ouderraad
 • Ana Salcines Angulo (3V/5V)
 • Antoinette Horstman (2HV/4G)
 • Inge Donkervoort (4V)
 • Kees de Kooter (voorzitter) (4H)
 • Liane Lens (5V)
 • Merlijn Jacobs (secretaris) (3H)
 • Nancy Brewster (2V)
 • Pieter Kouwenhoven (penningmeester) (5V)
 • Rabia Deger (2H)

Medezeggenschapsraad

Advies- en instemmingsbevoegdheid

De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders en leerlingen vertegenwoordigd.

De leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar en worden uit hun geledingen gekozen.

De meest directe invloed op het schoolbeleid wordt uitgeoefend door de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit twee geledingen, namelijk de geleding ouders en leerlingen (resp. 1 en 2) en de geleding docenten en onderwijsondersteunend personeel (resp. 5 en 1).

Het is voor de leden van de Medezeggenschapsraad natuurlijk belangrijk te weten wat er onder de ouders leeft. U kunt de leden altijd aanspreken en vragen stellen, zodat de inspraak optimaal wordt benut om gezamenlijk de schoolse en niet schoolse zaken zo goed mogelijk te organiseren.

Bevoegdheden

De MR heeft de volgende bevoegdheden:

1. Overleg

De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben.

2. Instemming- / adviesrecht

Bijv. over veiligheid, gezondheid, schooltijden, schoolwerkplan, onderwijskundige doelstelling, aanstelling en ontslag.

3. Initiatiefrecht

De raad kan zelf met ideeën komen, bijv. over godsdienstonderwijs.

4. Informatierecht

Bijv. over de beleidsplannen, de samenstelling van de bestuursleden e.d. Voor de MR zijn reglementen opgesteld waarin alle bevoegdheden zijn vastgelegd.

Meer weten over het Laurens?