image

Medezeggenschapsraad Laurens Lyceum

Op het Laurens Lyceum zijn er verschillende manieren waarop docenten, ouders en leerlingen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Zo heeft elke geleding haar eigen gremium. Er is een pMR, een ouderraad en een leerlingenraad. De raden bespreken regelmatig de gang van zaken binnen de school en geven gevraagd of ongevraagd advies aan de schoolleiding. De meest directe invloed op het schoolbeleid wordt echter uitgeoefend door de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers van alle geledingen in de school. Deze raad bestaat uit twee geledingen, namelijk de geleding ouders en leerlingen (elk 3 leden) en de geleding docenten en onderwijsondersteunend personeel (resp. 5 en 1) De medezeggenschapsraad is het enige vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden, gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen. De medezeggenschapsraad heeft een in de wet verankerd recht op informatie en overleg, een initiatiefbevoegdheid en in bepaalde kwesties een advies- of instemmingsbevoegdheid.

 

 

Er wordt gesproken/gediscussieerd over

  • algemeen beleid
  • onderwijsbeleid
  • schoolklimaat
  • kwaliteitszorg
  • ARBO-beleid
  • personeelsbeleid
  • organisatorische zaken
  • financiële zaken
image