Op het Laurens Lyceum zijn er verschillende manieren waarop docenten, ouders en leerlingen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Er is een Medezeggenschapsraad, een Leerlingenraad en een Ouderraad. Wat houdt de Ouderraad eigenlijk in?

Iedere ouder/verzorger wordt in principe automatisch lid van de oudervereniging.

De Ouderraad is het bestuur van de oudervereniging van het Laurens Lyceum.

Het bestuur streeft ernaar om perleerjaar en per afdeling (Havo, Atheneum, Gymnasium) tenminste één oudervertegenwoordiger in het haar midden te hebben. 

Het doel van de ouderraad is de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en het contact waar nodig te verbeteren. Als vertegenwoordiger van de ouders komt de ouderraad op voor de belangen van de leerlingen en  ouders met name richting de schoolleiding. Ook fungeert de ouderraad alsklankbord voor de schoolleiding.

De ouderraad vergadert regelmatig over allerhande zaken die ouders bezighouden waar het onze kinderen op het Laurens Lyceum betreft. Daarnaast zijn wij aanwezig tijdens voorlichtingsdagen en organiseren wij de brugklasavond en de jaarlijkse thema-avond.

De relatie met de schoolleiding is positiefkritisch en altijd constructief. Een lid van de ouderraad is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van het Laurens Lyceum, waardoor onderwerpen die via de oudervereniging binnen komen en die eigenlijk op een bestuurlijk niveau verder behandeld dienen te worden, doorgespeeld kunnen worden naar de medezeggenschapsraad

Bent u van mening dat een bepaalde zaak aandacht moet krijgen en u meent niet de juiste weg naar de schoolleiding te kennen of u vindt onvoldoende gehoor bij de school, dan kunt u altijd contact opnemen met ons, het bestuur van de Oudervereniging.

Kortom, de Oudervereniging heeft een duidelijke functie op de school en wij nodigen u als ouder dan ook van harte uit, onderwerpen bij ons te berde te brengen die u als ouder van een kind op het Laurens Lyceum de moeite waard vindt.

Contact

Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen aan de ouderraad? Meldt u dan aan via de e-mail van de ouderraad

KLIK

Thema avonden

Thema-avond

Het thema in 2015 was: Sociale media, kunt u het nog bijhouden?

Een verslag en informatie over het onderwerp vindt u onder de volgende link: bit.ly/Sint-Laurens

ALV

Algemene Ledenvergadering

Verslag ALV 5 februari 2015